iletisim@bursainsaat.com
Bursa İnşaat
Bilal ÖZDEMİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

08 Şubat 2020 Cumartesi, 13:15
793 Görüntülenme

Merhaba ;

KVKK nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında KVKK’ya uyumluluk sürecine ilişkin olarak beklenen, Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin kararlar 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kanun Kapsamları;

Kişisel verilerin işlenme şartları

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

Kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

İlgili kişinin hakları

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

Veri sorumlusuna başvuru

Kurula şikâyet

Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları

Veri Sorumluları Sicili

Suçlar

Kabahatler

Kararlar uyarınca, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ***30 Eylül 2019 tarihine kadar sicile kayıt olmakla yükümlü kılınmıştır. Bu tarih fiili olarak KVKK’ya uyum sürecinin tamamlanması için nihai bir tarih görevi görmektedir. VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

KVKK’nın 16. maddesine göre, kural olarak tüm veri sorumluları veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak zorundadır. VERBİS’e kayıt başvurusunda bulunabilmek için öncelikle veri işleme amaçları, veri kategorileri, verinin konusu kişi grupları, verilerin saklanacağı azami süre, veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler gibi bilgileri içeren bir “Kişisel Veri İşleme Envanteri” oluşturmak zorundadır. Bununla beraber, Kişisel  Verilerin Korunması Politikası, Aydınlatma Metni, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası gibi bir takım dokümanların şirket özelinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu organizasyonun ve dokümantasyonun hazırlanması şirketin büyüklüğü, personel sayısı, şubeleri, içe dönük veya dışa dönük olması, organizasyon yapısı, alt işveren ilişkilerine göre değişkenlik göstermekte olup en az 2-8 aylık bir süre gerektirmektedir.

Diğer yandan KVVK ile belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve ayrıca 1.000.000 TL’ye varan para cezası ile karşılaşılabilecektir.

*** 27 ARALIK 2019 2019/387 Tarih ve sayı Kararı ile VERBİS Giriş son tarihi uzatılmıştır.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,

kadar uzatılmasına,

c) Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

 6 aylık erteleme sadece sicile kayıt yükümlülüğü olan şirketlerin sicile kayıt olma tarihinin ertelemesine ilişkin olup tüm şirketlerin KVKK kapsamındaki yasal sorumlukları ve denetimler de bir erteleme söz konusu olmayıp devam etmektedir.

Detaylı bilgi için bilgi@ikplus.net iletişime geçebilirsiniz.

Hoşçakalın.